Geschillen

a. Klachten over de uitvoering en/of hoogte van de uitkering kunnen worden ingediend bij het bestuur van PM.

b. Indien een klacht niet naar tevredenheid van de klagende partij is behandeld kan deze worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.

c. De geschillencommissie wordt benoemd door het bestuur van PM.

d. Het bestaan van de geschillencommissie en/of een reeds ingediende klacht laat een rechterlijke procedure onverlet. Een uitspraak van de geschillencommissie heeft de status van een bindend advies tussen partijen, tenzij terzake binnen één jaar een procedure wordt gestart bij de burgerlijke rechter.

Contact

Stichting Platform Multimediaproducenten

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

T: 020 311 60 10